Home » Vrijblijvende offerte aanvraag » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
1. a. De hovenier is degene, natuurlijk of rechtspersoon, die de volgende werkzaamheden uitvoert:
b. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
c. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt a en b genoemde werkzaamheden.
d. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
2. a. De hovenier wordt hierna verder "de ondernemer"genoemd.
b. - Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
- Dode materialen: alle overige producten en materialen.
c. Consument, ieder natuurlijk of rechtspersoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van goederen, als onder 1 omschreven.
d. Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen tegen van te voren vastgesteld totaalbedrag inclusief BTW.
e. Vrij of regiewerk: alle werkzaamheden als bedoeld onder 1 welke niet vallen onder die zoals onder 2c omschreven en die tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen, inclusief BTW.
f. Uurloon: de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest met begrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop door de ondernemer aan de consument.

Artikel 3 – De offerte/het aanbod
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
2. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk uit.
3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, hetzij uit de offerte anders blijkt.
4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.
5. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, rekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de ondernemer wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de ondernemer retour worden gezonden.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de consument de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan de ondernemer betalen in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.
8. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.
9. a. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk).
b. Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven.
Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na de overeenstemming met de consument in rekening worden gebracht.
10. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

Artikel 4 – de overeenkomst.
1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van vrij of regiewerk en/of van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding is, uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling, bij voorkeur schriftelijk, met name bij bedragen boven de e 1.150,-.
2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de consument de offerte voor accoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 10 dagen na offertedatum.
3. a. Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte behoudens tegenbewijs door de consument, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen partijen is overeengekomen, tenzij de consument binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomene.
b. In dit geval maakt de ondernemer de offerte opnieuw en zijn de leden 2 en 3a vervolgens opnieuw van toepassing,
4. De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de consument ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen 10 dagen na offertedatum.
5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – de prijs en prijswijzigingen.
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is inclusief BTW. Eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden tegen kostprijs aan de consument in rekening gebracht.
2. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 6 – wijzigingen aangenomen werk.
1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene consumentenvoorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de consument onderling worden verrekend.

Artikel 7 – levering.
1. De ondernemer staat ervoor in dat de verkochte goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Indien in het kader van de overeenkomst grond, teelaarde, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal wordt geleverd, zijn deze in overeenstemming met de wettelijke eisen en afgestemd op bestemming of gebruikersdoel.
2. a. Voorzover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
b. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 heeft, indien een vaste datum of termijn van levering of uitvoering werk is overeengekomen, de consument bij overschrijding recht op vergoeding van de door hem geleden schade.
c. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt, indien een vermoedelijke datum is overeengekomen, uitvoering/ levering verricht op of omstreeks de genoemde (aanvangs)datum.
d. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan twee dagen heeft de ondernemer het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de consument overeen te komen. De nieuwe overeengekomen (aanvangs) termijn is gelijk aan de oorspronkelijke met een maximum van vier weken.
f. Bij overschrijding van deze nieuwe overeengekomen termijn heeft de consument het recht zonder dat in gebrekenstelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en/of vergoeding van geleden schade te verlangen.
3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren.

Artikel 8 – oplevering.
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. hetzij wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard;
b. hetzij wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft medegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden:
c. hetzij wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 9 – betaling / niet –tijdige betaling.
1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door de ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum. Bij een bedrag tot e 230,- heeft de ondernemer het recht administratiekosten in rekening te brengen.
3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
4. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten.
5. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
6. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente bedraagt 2% per maand of een verstreken deel daarvan.
7. Indien betaling wordt bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de consument. De incassokosten bedragen 11% van het factuurbedrag met een minimum van e 10,-. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.

Artikel 10 – eigendomsvoorbehoud.
Alle geleverde goederen voorzover niet aan- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

Artikel 11 – klachten.
Klachten over geleverde goederen worden door de ondernemer uitsluitend in behandeling genomen indien:
1. Het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook daadwerkelijk bij de betreffende ondernemer zijn gekocht.
2. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overlegd.
3. Ingeval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend.
4. Ingeval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de consument het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan 4 weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van goederen, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer zij ingediend.

Artikel 12 – aansprakelijkheid.
1. a. De ondernemer is in geval van artikel 7 lid 2b en c slechts gehouden die schade te vergoeden die door de consument kan worden aangetoond alsmede in een zodanig verband met de overschrijding staat dat deze, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan de ondernemer.
b. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van goederen betreft geldt bij aflevering bij de consument het volgende: Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
c. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
2. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
3. De ondernemer is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijkheid voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt maximaal het factuurbedrag van het werk of de verkoop per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 13 – overmacht.
1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.
2. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van de werkzaamheden tengevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft de ondernemer het recht de werkzaamheden die daar op betrekking hebben te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

Artikel 14 – geschillenregeling.
1. Eventuele geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
2. Op de gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina:
Project: wie bellen bij omgevallen boom
occasion
Bekijk dit project
Overzicht projecten
Beoordelingen van een klant:

Beste Antoon, Hartelijk dank voor het rooien van de enorme kersenboom uit mijn achtertuin vanochtend. Subliem! Jullie komen afspraken duidelijk na, werken op dag en tijd, en hebben ons tijdelijk laten weten wanneer jullie arriveren, zodat we de buren kunnen laten weten de auto’s te verplaatsen. Jullie hebben snel, accuraat, netjes en veilig gewerkt. Het was een bijzondere ervaring jullie te zien werken, en aan het eind van de klus was er voor ons enkel nog een beetje veegwerk over, wat een geweldige klus hebben jullie geklaard. Daarnaast heb ik jullie ervaren als zeer vriendelijke en deskundige mensen, die duidelijk laten zien wat hard werken is, hulde aan het team wat hier vanochtend was. Jullie zijn gedreven, gefocuse en hebben een duidelijke kijk op, en oog voor vakmanschap. Dit had ik niet durven dromen. Ontzettend bedankt voor de stukken hout die we graag wilden houden, en die jullie op de milimeter nauwkeurig terug in de tuin hebben geplaatst, er is geen grassprietje verkeerd omgebogen, tja, dat vergt toch wel een superteam. Nogmaals hartelijke dank, en ik kijk ik uit naar de schutting! Ik kan wel zeggen: ik beveel jullie aan bij eenieder die ooit overweegt dit soort werk uit te besteden, een ultieme prijs-kwaliteit verhouding (goedkoper kan niet, en ik kan het weten, heb diverse offertes aangevraagd, kwaliteit van werk is onberispelijk, en afspraken worden nagekomen), daar krijgt niemand spijt van! Met hartelijke groet, Angélique Gillis

Bekijk project

Bekijk alle recencies

Bel mij terug aub

Tel: